Regulamin

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.owocowo.com.pl/sklep prowadzony jest przez: Gospodarstwo Ogrodnicze Owocowo
Paulina Chruślińska Jarczew 88B/1, 21-426 Wola Mysłowska woj. lubelskie NIP: 825-20-43-579 REGON: 061081732 owocowo@owocowo.com.pl
tel. +48 506165383 2. Sklep www.owocowo.com.pl/sklep działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 3.
Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.owocowo.com.pl/sklep, zasady
świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.owocowo.com.pl/sklep,
zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie
przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia. 6. Sklep
www.owocowo.com.pl/sklep prowadzi sprzedaż detaliczną. Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski
oraz w innych krajach Unii Europejskiej. 7. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały
legalnie wprowadzone na rynek polski. 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), b) Ustawy
o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), c) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964
r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA
– formularz dostępny na stronie internetowej www.owocowo.com.pl/sklep umożliwiający złożenie Zamówienia. 3. KONSUMENT
– osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową. 4. KOSZYK – 5. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży
ze Sprzedawcą. 6. PUNKT STACJONARNY – Punkt odbioru zamówień znajdujący się pod adresem ul. Kazimierza Pułaskiego
3, 50 – 091 Ząbki, czynny w soboty w godz. 12 – 14 lub w innym terminie, o którym informacje przekazywane są na stronie
www.owocowo.com.pl bądź w wiadomości e-mail.

7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu. 8. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.owocowo.com.pl/sklep
SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Gospodarstwo Ogrodnicze Owocowo Paulina Chruślińska, 9. Jarczew 88B/1, 21-426 Wola Mysłowska,
NIP: 825-20-43-579, REGON: 061081732 owocowo@owocowo.com.pl , tel. +48 506165383 10. PRODUKT – dostępna w Sklepie
rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 11. Produkt na zamówienie – Produkt
dostępny tylko i wyłącznie po wcześniejszym zamówieniu, przygotowywany specjalnie na życzenie klienta. 12. UMOWA
SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. 13. ZAMÓWIENIE
– oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG

ELEKTRONICZNYCH ORAZ ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych
takich jak: a) zawieranie Umów Sprzedaży Produktu. b) składanie Zamówienia Produktu. 2. Świadczenie Usług Elektronicznych
na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie. 3. Świadczenie Usług Elektronicznych
określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne. 4. Okres na jaki umowa o świadczenie
Usług elektronicznych zostaje zawarta: b) Umowa polegająca na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana
jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a) komputer lub urządzenie z dostępem do Internetu, b) dostęp do poczty elektronicznej, c) przeglądarka internetowa,
d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript. 6. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania
ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności
intelektualnej osób trzecich. 7. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
8. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną
część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

10. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient
składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie. 11. Cena Produktu
uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składowe w tym
podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy. 12. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili
złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się
pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia. 13. Zobowiązanie do utrzymania
ceny jest aktualne w momencie oczekiwania na płatność (do 7 dni roboczych). 14. Produkty w promocji (wyprzedaży)
posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania
się zapasów danego Produktu. 15. Produkty tylko na zamówienie, odpowiednio opisane na Karcie Produktu, dostępne są
tylko i wyłącznie po wcześniejszym zamówieniu, a tryb realizacji zamówienia jest dostępny na Karcie Produktu. 16
Aby złożyć Zamówienie poprzez Formularz Zamówienia na stronie internetowej, Klient jest zobowiązany do uzupełnienia
wszystkich wymaganych danych w Formularzu Zamówienia. 17. Zamówienia można składać: a) poprzez witrynę internetową
za pomocą Formularza Zamówień (www.owocowo.com.pl/sklep) 24 godziny na dobę przez cały rok. b) za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: owocowo@owocowo.com.pl ok c) telefonicznie pod numerem: +48 506165383 ok 18. Sklep realizuje
Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 8:00 do 16:00 Zamówienia złożone w Dni
Robocze po godz. 11:30, w soboty, niedziele oraz święta, będą realizowane następnego Dnia Roboczego.

19. Zawarcie Umowy Sprzedaży: a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia
udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami. b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie
jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz
przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e- mail, która zawiera: * potwierdzenie
wszystkich istotnych elementów Zamówienia, * oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy, * pouczenie o prawie
do odstąpienia od umowy, * niniejszy Regulamin. c) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której
mowa w pkt. 19 lit b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

d)Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), który będzie dołączany
do przesyłki.

IV. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
b) płatność przy odbiorze c) płatność za pobraniem d) płatność online udostępniona przez firmę PayU, PayPal 2. W
przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: NR i DANE DO PRZELEWU 48 2030 0045
1110 0000 0203 2070 BGŻ BNP Paribas 3. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr…, imię i nazwisko Zamawiającego
„ Numer zamówienia jest wysyłany drogą mailową w potwierdzeniu. 4. W przypadku płatności za pobraniem przesyłka wysyłana
jest odpowiednio od razu po złożeniu zamówienia lub następnego dnia roboczego. Tak będzie i wysyłamy jak wszystkie
przesyłki nie czekamy do następnego dnia 5. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży
w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. 6. W przypadku płatności
przy odbiorze, zamówienie zrealizowane zostanie w Punkcie Stacjonarnym, pod adresem i w godzinach wskazanych w II
pkt.6

V. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności
oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu. 2. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem: Tutaj powinniśmy
wypisac wszytkie opcje dostawy: poczta polska, Inpost, kurier DPD 4. Klient może osobiście odebrać Produkt pod adresem:
ul. Kazimierza Pułaskiego 3, 50 – 091 Ząbki, 5. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu
oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika: a) Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 7 Dni Roboczych, jest
on wskazanany w potwierdzeniu zamówienia. Kompletacja jeżeli jest to produkt gotowy nie na zamówienie to tego samego
dnia roboczego a jeżeli na zamówienie to wg karty produktu. b) Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w większości
przupadków w terminie 1-2 dnia roboczego od dnia nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem
sobót, niedziel i świąt, czas uzależniony jest od przewożnika). 6. Na terenie miejsca dostawy na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, Zamówienia na kwotę powyżej 250 zł (do kwoty tej nie wliczają się koszty dostawy) realizowane są metodą
wybraną przez Zamawiającego na koszt Sprzedającego.

II. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY: 1. Zgodnie z art. 27. Ustawy konsumenckiej, Sprzedający informuje o prawie
Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia
od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia
inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego (Gospodarstwo Ogrodnicze Owocowo
Paulina Chruślińska, Jarczew 88B/1,21-426 Wola Mysłowska, owocowo@owocowo.com.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od
Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego pocztą lub wysłanego
pocztą wypełnionego formularza, który możliwy jest do pobrania i wydrukowania ze strony Sklepu internetowego, a którego
wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe).

3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego
Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

4. Skutki odstąpienia od umowy: A. w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie
otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego
przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego),
niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowani o decyzji
Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich
samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument
zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem
należności. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia
mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. B. Zwracane Towary Konsument proszony
jest odesłać lub przekazać na następujący adres Sprzedającego: ul. Kazimierza Pułaskiego 3, 50 – 091 Ząbki, niezwłocznie,
a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o

odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Konsument
będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. C. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów
wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
Towarów.

5. Zgodnie z postanowienia art. 38. Ustawy konsumenckiej, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy
sprzedaży w odniesieniu do umów: A. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego
utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży; ok B. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; ok C. w
której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
ok D. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania
nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu.

IX. GWARANCJA PRODUTKU (TERMIN PRZYDATNOŚCI) Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta (termin
przydatności do spożycia) obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumentem uprawniającym do ochrony
gwarancyjnej jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT.

VI. REKLAMACJE:

Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Kodeksu
cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6) Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą Towaru nie jest Konsument,
odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilne.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową, Zamawiający może złożyć reklamację do Sprzedającego, przesyłając
ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: owocowo@owocowow.com.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego: ul.
Kazimierza Pułaskiego 3, 50 – 091 Ząbki, Zamawiający, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest,
w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny
adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wadę Towaru i żądania reklamującego. Składając
reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. kopii paragonu lub rachunku)
i jeżei jest to możliwe zdjęcia reklamowanego produktu. Towar należy odesłać na adres: ul. Kazimierza Pułaskiego
3, 50 – 091 Ząbki, Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi
przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016
roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania reklamacji przez
Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków,
www.krakow.wiih.gov.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej
urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe
dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego
Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia
skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
.

VII. DANE OSOBOWE:

Zamawiający dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym i proszony jest o zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu
i wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Sprzedającego jego danych osobowych dla potrzeb wykonania Umowy sprzedaży
i realizacji dostawy zamówionych Towarów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb wykonania Umowy sprzedaży oraz realizacji dostawy.
XII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.owocowo.com.pl
korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością: Gospodarstwo Ogrodnicze Owocowo Paulina Chruślińska

Jarczew 88B/1, 21-426 Wola Mysłowska woj. lubelskie NIP: 825-20-43-579 REGON: 061081732 owocowo@owocowo.com.pl tel. +48
506165383 Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia
jakiejkolwiek zawartości strony www.owocowo.com.pl, bez zgody Usługodawcy. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek,
bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony
www.owocowo.com.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością
cywilnoprawną oraz karną.

VIII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności
Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy
konsumenckiej.

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta,
jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku
niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów
prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego).

Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili
ze strony Sklepu internetowego.

Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.